Pozvánka_Valné zhromaždenie 2019

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F-Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 26. 05. 2019 (nedeľa) od 15.00 h vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej ulici č. 43 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi

/príloha „Pozvánka_VZ2019“ je so súhlasom dotknutých osôb a členov Výboru resp. Dozornej rady. V splnomocnení je možné zakrúžkovaním označiť aj viaceré osoby, ktoré sa v prípade potreby môžu vzájomne zastúpiť./