Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves, pozem. spol., so sídlom Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. V súvislosti s aktuálnym epidemiologickým stavom a pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou sa výbor Spoločenstva rozhodol uplatniť ustanovenia § 5 Zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a uplatniť korešpondenčné hlasovanie v rozmedzí 1.októbra 2020 – 31. október 2020, ktorým sa nahrádza osobná prítomnosť členov spoločenstva v rokovacej miestnosti.