Kontakt

Adresa

URBÁR Devínska Nová Ves, pozemkové spoločenstvo
F- centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava

Zapísané Okresným úradom Bratislava, pozemkový a lesný odbor do registra pozemkových spoločenstiev dňa 25.01.2016 pod reg. Č. PS-2016/17190

Zastúpené

  • JUDr., Ing. Milan Encinger, Predseda výboru
  • Ing. arch. Juraj Beseda, člen výboru
  • Ing. Jozefína Daničová , člen výboru
  • Viera Jecková, člen výboru

Fakturačné údaje

IČO: 501 739 36
DIČ: 2120255115
ČÚ: SK65 0900 0000 0051 1091 3604

Email

info@urbardnv.sk