Základné pojmy

Spoločenstvo môže vydať Stanovy a Zmluvu, ktoré podrobnejšie upravia spôsob zvolávania a organizáciu zhromaždenia a ostatných orgánov, hlasovací poriadok zhromaždenia a ostatných orgánov, zásady hospodárenia a stanovenia odmeny členov orgánov. Zmluva môže byť schválená rozhodnutím zhromaždenia podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorého priebeh bude osvedčený notárskou zápisnicou.

Urbár / pozemkové spoločenstvo

definícia, predmet a vznik, účel a druh činností, hospodárenie spoločenstva

Členstvo / práva a povinnosti

zoznam členov, práva a povinnosti

Činnosti / orgány a riadenie

zhromaždenie a pôsobnosť, výbor, dozorná rada, administrátor

Štatutári

Encinger Milan , JUDr. Ing.
Encinger Milan , JUDr. Ing.
štatutár
Kučerová Jarmila
Kučerová Jarmila
štatutár
Daničová Jozefína, Ing.
Daničová Jozefína, Ing.
štatutár

Dozorná rada

Latest news