Činnosti / Orgány a riadenie

Zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov spoločenstva. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní spoločenstva taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, t. j. podľa podielov na spoločných nehnuteľnostiach. Na platnosť rozhodnutia zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

Zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zhromaždenie všetkých členov spoločenstva, a to najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia. Zhromaždenie sa môže vykonať aj formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor. Čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

Výbor môže zvolať mimoriadne zhromaždenie, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Na mimoriadnom zhromaždení sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov spoločenstva; mimoriadne zhromaždenie nemôže rozhodovať o schvaľovaní zmluvy o spoločenstve a jej zmeny, o schvaľovaní stanov a ich zmeny, o zvolaní a odvolaní členov výboru a dozornej rady, o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo o zrušení spoločenstva.

Výbor

Je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva a riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach okrem tých, ktoré patria do pôsobnosti zhromaždeniu alebo do pôsobnosti dozornej rady. Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru; poverený člen výboru je zapísaný v registri. Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Volebné obdobie výboru je päť rokov.

Dozorná rada

Kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti členov. Dozorná rada má päť členov. Členom dozornej rady môže byť aj osoba, ktorá nie je členom spoločenstva; počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Na čele dozornej rady strojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. Volebné obdobie dozornej rady je päť rokov.

Útvar administrátora

Vedie zoznam členov. Vykonáva tiež bežnú administratívu a archivačnú činnosť. Administrátora volí výbor z členov výboru. Administrátor je povinný bezodkladne informovať výbor a dozornú radu o všetkých nahláseniach údajov  a zmien v zozname členov, ako i o svojej činnosti.

Administrátor je povinný zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia a taktiež je povinný každému, kto osvedčí právny záujem, ako i členovi spoločenstva, umožniť nahliadnutie do zoznamu a členovi spoločenstva vydať potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu, a to na základe jeho písomnej žiadosti. Administrátor zodpovedá za svoju činnosť výboru. V prípade, že to je pre spoločenstvo efektívne, môže výbor uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie administrátora s treťou osobou, ktorá na uvedenú činnosť preukáže príslušnú spôsobilosť.