Členstvo / Práva a povinnosti

Zoznam členov

Spoločenstvo vedie zoznam členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia fyzickej osoby; názov sídlo a IČO právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva a dátum zápisu do zoznamu.

Práva a povinnosti

Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť, alebo jej časť prenajať. Prevod vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za podmienok stanovených v § 9 zákona o pozemkových spoločenstvách uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách a to podľa príslušných právnych predpisov. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. To isté platí i na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením. Člen spoločenstva má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie. Člen spoločenstva má právo zúčastňovať sa na činnosti orgánov spoločenstva, najmä zúčastňovať sa zhromaždenia spoločenstva a byť o jeho konaní informovaný 30 dní pred termínom zhromaždenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov spoločných nehnuteľností, a to prostredníctvom výboru. Len ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe. Prevod vlastníckeho práva podielu na spoločnej nehnuteľnosti (zapísanej na jednom liste vlastníctva) len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je podľa zákona o pozemkových spoločenstvách zakázaný.