Urbár / Pozemkové spoločenstvo

Definícia

Pozemkové spoločenstvo je lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností.

Predmet a vznik

Spoločenstvo sa zakladá Zmluvou uzavretou vlastníkmi spoločných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú účastníci Zmluvy nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Účinky založenia spoločenstva Zmluvou vznikajú dňom zápisu spoločenstva do registra.

Účel a druh činnosti

Účelom vzniku spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti a starostlivosť o spoločné veci. Druhom činnosti spoločenstva je predovšetkým hospodárenie na lúkach, pasienkoch, ornej pôde, lesných pozemkoch, vodných plochách a ostatných plochách, tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť, vrátane vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiacim spracovaním alebo úpravou poľnohospodárskych produktov.

Hospodárenie spoločenstva

Spoločenstvo zabezpečuje obhospodarovanie spoločných nehnuteľností a pre tento účel môže vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, taktiež môže hospodáriť na lesných pozemkoch a vodných plochách, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí podľa pomeru účasti člena na výkone práv a povinností. Za hospodárenie spoločenstva zodpovedá výbor, ktorý predkladá zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a návrh spôsobu rozdelenia zisku, alebo spôsobu úhrady straty.